REKRUTACJA WNIOSKI CD.

 Ważne!!! Aby pobrać i wydrukować wnioski należy je

skopiować i wkleić do posiadanego przez

Państwa dokumentu tekstowego (Word, Open Office)

 

 I. OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI, GOSPODARSTWA

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu, prowadzeniu

działalności gospodarczej,prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

pobieraniu nauki w systemie dziennym

 

Ja niżej podpisana/y / imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/

 

 ........................................................................................................................................................

 

zamieszkała/y.....................................................................................................................................

 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr     ...............................    wydanym

 

przez..................................................................................................................................................

 

-  Oświadczam, że jestem zatrudniona/y* ( nazwa i adres zakładu pracy):                                                  

 

 ..........................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

lub

- Oświadczam,że prowadzę działalność gospodarczą/ gospodarstwo rolne*

( nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, REGON, siedziba gospodarstwa)

 

............................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................

 

lub

- Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym* ( nazwa i adres uczelni )

 

.............................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

  ..............................., ................      .................................................                                                                                             

 ( miejscowość )       ( data)                                       (czytelny podpis)

 

 

* właściwe podkreślić i wypełnić   

 

II. OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

                                                                                              

 

 

Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 rodzeństwa  kandydata w przedszkolu /oddziale przedszkolnym 

w szkole podstawowej* do którego złożono wniosek

 

 

Ja niżej podpisana/y / imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/

 

 .......................................................................................................................................................

 

zamieszkała/y................................................................................................................................

 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr     ...............................    wydanym

 

przez..............................................................................................................................................

 

oświadczam, że rodzeństwo kandydata :

 

1.……………………………………………………  …………………………………………..

(imię i nazwisko rodzeństwa)               (data urodzenia)

 

2.……………………………………………………  …………………………………………..

(imię i nazwisko rodzeństwa)               (data urodzenia)

 

3……………………………………………………  …………………………………………..

(imię i nazwisko rodzeństwa)                 (data urodzenia)

 

 w roku szkolnym ……………………… będzie kontynuować wychowanie  przedszkolne
w przedszkolu /oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej* do którego złożony został wniosek

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

..............................., ................                .............................................

 ( miejscowość )                ( data)                ( podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

* właściwe podkreślić

 

 

III. OŚWIADCZENIEO ZATRUDNIENIU

                                                                               

 

  Oświadczenie


rodzice lub jeden z rodziców ( prawnych opiekunów ) kandydata są zatrudnieni

na terenie Gminy Nowy Tomyśl

 

 

 

Ja niżej podpisana/y / imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/

 

 .......................................................................................................................................................

 

zamieszkała/y................................................................................................................................

 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr     ...............................    wydanym

 

przez..............................................................................................................................................

 

oświadczam, że  jestem zatrudniony na terenie Gminy Nowy Tomyśl

 

……………………………………………………………………………………………….

 

  ………………………………………………………………………………………………..

        ( nazwa zakładu pracy , adres)

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

..............................., ................  ......................................

                                                                       

 ( miejscowość )    ( data)          ( podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

IV. OŚWIADCZENIE O CZASIE POBYTU

                                                                                                       

 

 

Oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu

 

Ja niżej podpisana/y / imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/

 

 .......................................................................................................................................................

 

zamieszkała/y................................................................................................................................

 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr     ...............................    wydanym

 

przez..............................................................................................................................................

 

oświadczam, że  moje dziecko :

 

……………………………………………………  ………………………………

(imię i nazwisko dziecka)            (data urodzenia)

 

będzie korzystać z pełnej oferty przedszkola w godzinach  od…………  do ……………..
w każdym dniu tygodnia.

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

..............................., ................          ...................................................

                                       

 ( miejscowość )           ( data)                ( podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

V. OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DO ŻŁOBKA

                                                                                                          

 

 

Oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu  kandydata
w roku poprzedzającym rok szkolny, na który organizowany jest nabór do żłobka

 

 Ja niżej podpisana/y / imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/

 

 .......................................................................................................................................................

 

zamieszkała/y................................................................................................................................

 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr     ...............................    wydanym

 

przez..............................................................................................................................................

 

oświadczam, że  moje dziecko :

 

……………………………………………………  ………………………………

(imię i nazwisko dziecka)              (data urodzenia)

 

uczęszczało   w roku szkolnym 2016/2017 do żłobka :

 ………………...............................................................................................................................

 

………………………………………………………………………………………...................

 

..............................................................................................................................................................

(  adres i nazwa żłobka)

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 ..............................., ................     .....................................              

                                                                                   

 ( miejscowość )                ( data)     ( podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

VI. OŚWIADCZENIE 

 

........................................

(Imię i nazwisko)

............................................................

(Numer i seria dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że1:

1)          ........................................ wychowuje się w rodzinie wielodzietnej jako 
(Imię i nazwisko dziecka)

jedno z (trojga, czworga, pięciorga) dzieci.

2)          wychowuję samotnie i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem,

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                                                                                                                                                                              ................................................................................

                                                                                                                                                      (Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Uwagi

       Zgodnie art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Prawo oświatowe  oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

 

                                                


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery